logotype logotype

Miljö

Avfallshanteringsplan

Klubb som erhåller ett negativt svar på sin plan från kommunen, uppmanas att meddela det till RBF:s styrelse via info@rbf.se

Enligt beslut i riksdagen är båtklubbar som har egen hamn skyldiga att upprätta en avfallshanteringsplan och få den godkänd av sin kommun före 1 januari 2024, (TSFS 2023:12 ). En hel del frågor uppstår i samband med detta, bland annat vad som ska räknas som hamn. Om antalet båtplatser understiger 25 kan man räkna med att hamnen inte i det här sammanhanget räknas som hamn och därmed undantas från bestämmelserna.

I annat fall är det i praktiken ganska bråttom att upprätta en avfallshanteringsplan för hamnen/båtklubben/gästhamnen. Den ska vara inlämnad till respektive kommun i god tid för 1 januari 2024, då den måste vara godkänd. Kommunens godkännande är giltigt i 5 år och kommunen utövar tillsynen. Kommunerna tar ut avgifter för ansökan om godkännande av avfallsplan, och man bör tänka på att en underkänd avfallsplan kan medföra ytterligare kostnader för ytterligare ansökan eller vite vid för sen inlämning.

En utförlig handledning/mall för upprättande av en avfallsplan finns på SBU:s hemsida här: https://batunionen.se/wp-content/uploads/2023/06/Avfallshanteringsplan-for-fritidsbatshamnar_mall-2.pdf

Mer allmänt om vad som gäller har SBU sammanställt fakta om här: https://batunionen.se/wp-content/uploads/2023/06/Avfallshantering-Utskrift.pdf

SBU har också en bra frågor/svar spalt en bit ner på denna sida: https://batunionen.se/miljo/batmiljo-for-batklubbar/mottagning-och-hantering-av-avfall-avfallshanteringsplan/

Transportstyrelsens förordning finns att läsa i detalj här: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202023_12.pdf


Gamla tennfärger

Aktuellt för båtklubbarna har senaste året varit frågan om båtbottnarna innehåller rester av TBT-färger. TBT har varit förbjudet i bottenfärger sedan 1989, men kan finnas kvar under andra färglager på äldre båtar och kan då spridas i naturen. För att undvika detta har SBU rekommenderat en metod – XRF-mätning – som dock kritiserats för att ge osäkra resultat. Läs om en undersökning av tillförlitligheten: https://pakryss.se/opalitlig-matmetod-kan-krava-sanering-i-onodan/

Naturvårdsverket har information om sanering: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/skrovsanering-av-batbottenfarg

Transportstyrelsen har givit ut rekomendationer om hur man ska gå till väga: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/rekommendation-sanering-batbotten-jan2022.pdf

RBF – miljö

Miljösamordnare för RBF är styrelseledamot Björn Geijer. Termen miljöansvarig i båtklubbarna bör bytas ut mot mot miljösamordnare, eftersom posten inte innebär något ansvar. Varje båtägare har sitt eget miljöansvar och båtklubbens styrelse har miljöansvar för sin verksamhet. Miljösamordnaren är den som närmast håller kontakten med miljösamordnaren i RBF för råd och hjälp i miljöfrågor.

Varje båtklubb bör ha en miljöpolicy och verka för att medlemmarna tar hänsyn till miljö och klimat i sin roll som båtägare. Det är bra om klubben upprättar ett dokument som visar vad som är viktigt att tänka på och också vilka regler som gäller inom klubbens område.

Svenska Båtuionen har mycket bra information om miljö som gäller båtliv och båtklubbar. SBU har dessutom en sida som är helt inriktad på båtmiljö: batmiljo.se